Collège de Basse-Pointe

http://cms.ac-martinique.fr/etablissement/clgbassepointe/

(Une traduction créole)


 

PREZANTASION KOMIN EK KOLEJ BASPWENT

 

Baspwent ka touvé kò’y an nò-est Matinik. I adan siwkonskripsion nò Atlantik ek awondisman Trinité.

Teritwa Baspwent ni 3082 ekta. I sé yonn di sé rejion-an ka pwodui plis zannanna ek bannann parapò a restan.

 

            Aktivité ékonomik Baspwent.

 

Pres yo tout agrikol. Popilasion-an ka viv èvè agrikilti.

Bannann ek zannanna pran plas kann-la lè disparet pran’y ek lizin GRADIS fenmen an 1963. Sé pli gran chan zannanna a Matinik, ka touvé kò yo Baspwent : pa koté CHALVE, tousel, ni 600 ekta pou kilti-tala.

 

Sé piti plantè-a ka kiltivé patat, yanm, dachin pou lalipa.

 

Aktivité agrikol la pa ka rivé asiré  travay pou tout moun Baspwent pas i ni 30% jenn ki pa ka travay.

 

Animasion kiltirel anlè pres tout téritwa komin-lan sé pou sant kiltirel Jozef ZEFIR. La tou, yo ka touvé bibiotek minisipal la.

 

Baspwent, gran komin linò, nou konnet li davwa Emé SEZE fet la an jwen 1913 adan kawtié Ema. SEZE, moun oliwon latè tann palé di’y mè Baspwent pòté dot grangrek ankò:

 

Léona SENVIL, pwofèsè let ki fè wo létid, trapé gwo diplom. I matjé pliziè liv Dominique, nègre esclave ek Au fond du bourg. I viv Baspwent di 1910 jik 1933.

Nou pé wè pa koté Wo-Mòn kay Ipolit MORESTEN(1869-1919). I sé yonn di sé primié doktè-a ki fè sa yo ka kriyé an fwansé « chirurgie esthétique » pandan primié ladjè-oliwon-latè.

 

Epi kawtié-a sé mizisien-an ek sé moun tradision an ka chanté plis la sé Mòn Balé ki anlè téritwa Baspwent !

 

Istwè kolej la koumansé an 1959. Pandan pliziè lanné i rété adan batiman « Ofis Pwentwa Aksion Kiltirel ek Espowtif » nou konnet  jòdi-jou. Mè kantité zélev la wosé ki fè yo konstwui kay an sibosiman.

Sé an oktob 1975 yo mété asou pié batiman-A a.

An 1982, yo mété kolej-la an ZEP pas twop timanmay té ni pwoblem pou aprann lékol.

 

An 1984 primié kolej la ki wè lopsion kréyol (LKR:Lang ek Kilti Réjional) an program eskolè li a sé BASPWENT.

 

 

                                                                                              Zélèv 3ème IV lanné 2008-2009