le site de la Circonscription Fort-de-France 1

http://cms.ac-martinique.fr/circonscription/fdef1/

Risques sismiques (LVR Créole)

Koleg,

Mi an ekzanp bokantaj zot pé fè épi manmay lékol asou risk sismik Matinik.
Ekzersis-la ka permet zot travay an conpétans kadr A1 : conprann, réaji ek palé an entéraksion.

Collègues,

Voici un exemple d'activité théâtrale de que vous pouvez travailler avec vos élèves sur les risques sismiques en Martinique.
Cette activité permet de travailler la compétence du cadre A1 suivante : comprendre, réagir et parler en interaction orale.

Matinik, an-nou pran lison

➢ Jilo,sa ou fè ? Ba mwen nouvel-ou ?
➢ Man la ka tjenbé vié frè! Ou wè sa ki rivé sé frè-nou-an Ayiti !
➢ Man tann palé di katastrof- tala.
➢ Man pé ké aprann-nou ayen. Ou sav, menm bagay-la pé rivé nou !
➢ Mé oui chè sé lavi-a ki konsa !
➢ Fok sa ki rivé Ayiti, sèvi-nou lison !
➢ Fo di sé manmay-la, lè wè yo ka konstrui an kay, fo i ni norm parasismik-la.
➢ Fo nou arété konstrui kay nenpot ki manniè. Lè wè latè-a ka tranblé, sa ka tchwé trop moun !
➢ Mè, es sa pli chè di fè an kay konsa ?
➢ Mé non lami !!! Ou ka alé Laréjion, ou ka ranpli an dosié é yo ka ba-w an bel tilajan pou kay-la parasismik ek yo ka ba-w non profésionel ki ni labitid konstrui sé kay-tala.
➢ A !! Man pa té sav. Bon, man ké di tout kanmarad-mwen sa !!!
➢ Kisa fo nou fè ankò pou pa ni tousa mò ?
➢ Ni an bagay nou pa ka fè asé. Fo nou koupé sé piébwa-a ki wo, pasé pié koko, bò kay-nou, konsa yo pé ké tonbé anlè sé kay-la ek tchwé moun ankò.
➢ Andidan kay-la, fo nou bien pann épi maré tousa nou ka mété anlè sé miray-la ek pa mété piès bagay an tet sé kabann-lan. Si latè tranblé pandan sonmèy-ou, sa pé blésé’w.
➢ Ou sav, apré latè tranblé Ayiti, sé moun-lan pa ni ayen pou bwè ek manjé.
➢ Adan tout kay Matinik, fo nou mété adan an kwen sa yo ka kriyé an « kit de survi ».
➢ Sa sa yé ankò ?
➢ Eben, adan an gran bwèt oben an bonm plastik, ou ka mété sa ké ni bizwen lé laté fini tranblé : boutey dlo, biskui sek, diri, pat, bwèt konsev, bouji, pil, bwèt zalimet, bétadine ek pansman ek rimed ou pé ni bizwen. Konsa ou ni bwè ek manjé pandan pliziè jou. Mé ou pé tou, swen yich-ou oben an moun ki blésé.
➢ A lami, ou fout ni rézon !!
➢ Ni an lot bagay ki trè fasil fok fè tou : lè wè latè-a ka tranblé, primié réfleks-nou, sé mété kònou anba an tab an bwa oben adan ankadrèman an lapot. Sé pou piès bagay pa tonbé anlè tet-nou ek blésé-nou.
➢ A, man kontan nou wè jòdi-ya. Man ké alé wè fanmi-mwen, zanmi-mwen pou man di-yo tout pokosion fok yo pran pou sa ki rivé Ayiti pa rivé-nou.

➢ Ansanm : Ayiti, nou la épi zot, nou ka sonjé zot, zot an tjè-nou, Ayiti nou enmen zot. Plis fos ba tout pep Ayiti !!!

Vous pouvez télécharger cette fiche pdf.png ici.

MARIMOUTOU RUDOLPH